PROVOZNÍ ŘÁD SOKOLOVNY

 • Provozovatel: T. J. Sokol Řeporyje
 • Sídlo: Jáchymovská 613/1, Řeporyje – Praha 5, 155 00, IČ: 71201181
 • www.sokolreporyje.cz
 • Starosta: Jana Blažková
 • TJ Sokol Řeporyje (dále jen „vlastník“), jako vlastník objektu sokolovny a movitého majetku v něm umístěného, vydává v zájmu zabezpečení řádné správy a ochrany majetku i podmínek pro provádění sportovní činnosti, kulturních a jiných akcí, v tomto zařízení následující provozní řád.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Provozní řád se vztahuje na všechny uživatele sokolovny a jejího příslušenství, a to včetně návštěvníků a diváků. Provozní řád tvoří nedílnou součást všech nájemních smluv uzavíraných s jednotlivými uživateli objektu.
 2. Pokud užívá sokolovnu právnická osoba, za dodržování provozního řádu zodpovídá vždy statutární zástupce uživatele, který je povinen učinit příslušná interní opatření k jeho dodržování ve své organizaci.
 3. Návštěvníci a diváci vyjadřují svůj souhlas s dodržováním tohoto provozního řádu při užívání, či návštěvě, objektu sokolovny.
 4. Vedoucím sportovních činností smí být pouze osoba starší 18 -let věku.

VSTUP DO OBJEKTU

 1. Vstup do objektu je povolen pouze oprávněným osobám, členům právnických osob, které mají uzavřenu nájemní smlouvu s vlastníkem a ostatním nájemcům na základě dohody s kontaktní osobou určenou vlastníkem. Se souhlasem těchto nájemců, mohou do objektu vstupovat i účastníci jimi pořádaných akcí. Za tyto osoby a jejich jednání pak nese odpovědnost nájemce.
 2. Při vstupu do objektu, zkontroluje nájemce stav objektu. Při zjištění závad či škod, oznámí tyto skutečnost osobě, pověřené vlastníkem. Zapíše příchod, odchod a zjištěné závady do provozního deníku, který je umístěn u provozního řádu.
 3. Provozní doba sokolovny je dána rozpisem hodin, který je vyvěšen ve vstupní hale

PROVOZ SOKOLOVNY

 1. Veškeré přesuny nářadí se provádějí pouze podle pokynů cvičitele, trenéra nebo pedagoga. Po skončení cvičení, tréninku nebo vyučovací hodiny musí být nářadí vráceno na původní stanoviště.
 2. Sportovní nářadí, zařízení a vybavení tělocvičny je využíváno jen způsobem a k účelu, ke kterému je určeno a konstrukčně uzpůsobeno. Za dodržování správného využívání sportovního nářadí je zodpovědný cvičitel, trenér nebo pedagog.
 3. Otevírání oken k větrání provádějí pouze cvičitelé, trenéři nebo pedagogové. Ti rovněž před odchodem ze sokolovny zkontrolují, zda jsou všechna okna uzavřena.
 4. Před odchodem z prostor sokolovny, zkontroluje nájemce, zda jsou ve všech prostorách zhasnutá světla.
 5. Jakékoliv škody na zařízení sokolovny, či jiné technické závady, jsou cvičitelé, trenéři a pedagogové povinni nahlásit vlastníkovi (určené osobě)

PREVENCE PROTI ÚRAZŮM A ŠKODÁM

 1. Všichni návštěvníci jsou povinni se chovat v celém objektu tak, aby neohrožovali své zdraví a zdraví jiných osob a současně aby nedocházelo ke škodám na majetku.
 2. Vlastník objektu neodpovídá za úrazy způsobené v sokolovně v důsledku vyplývajícího z porušování pravidel bezpečnosti.
 3. Všichni cvičitelé, trenéři a pedagogický dozor musí být řádně vyškolení o zásadách první pomoci, kterou jsou v případě potřeby povinni poskytnout.
 4. K závažnému zranění je nutno přivolat lékaře.
 5. Úraz nahlásí nájemci vlastníkovi (určené osobě)

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

 1. Každý odpovídá vlastníku za škodu, kterou způsobil svým jednáním. Odpovědnost za škodu se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.
 2. Za škodu na věcech vnesených a odložených uživateli odpovídá nájemce – provozovatel či pořadatel sportovní akce.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. V ostatním se práva a povinnosti uživatelů řídí právním řádem České republiky.
 2. Tento provozní řád musí být vyvěšen viditelně při vstupu do tělocvičny.
 • Správa tělocvičny, Vojtěch Bartovský, tel: 605 866 199
 • Starosta, Jana Blažková
 • V Praze 5, dne 31.5.2022

ČISTOTA A POŘÁDEK V OBJEKTU

 1. V objektu je vlastníkem zajištěn pravidelný úklid.
 2. Je povinností každého uživatele objektu v maximální míře přispět k udržování čistoty a pořádku ve všech prostorách objektu i okolí. Za kontrolu čistoty a pořádku po skončení cvičební hodiny zodpovídá vedoucí – cvičitel, trenér nebo pedagog.
 3. Ve všech prostorách sokolovny je zakázáno znečišťování podlahy žvýkačkami, pliváním, odhazováním předmětů apod.
 4. Vstup do tělocvičny a malého sálu je povolen po přezutí do sálové obuvi. Zakazuje se používat sportovní obuv opatřenou kolíky nebo zanechávající na podlaze rýhy nebo skvrny. Za správné přezutí všech účastníků cvičení odpovídá cvičitel, trenér nebo příslušný pedagog.