STAVBA NOVÉ SOKOLOVNY

PROČ POTŘEBUJEME STAVĚT NOVOU SOKOLOVNU?

Díky nasazení a obětavosti předků nám sokolovna slouží přes šedesát let, nicméně materiál obvodových zdí už pamatuje více než osm desetiletí.

Obnova střechy před čtyřmi lety prodloužila dobu její použitelnosti, ale bohužel vzhledem k použitým stavebním materiálům (dřevěné desky na obvodových zdech) a technologiím se na ní podepisuje stáří. Severní strana základů budovy je podmáčená, budova není vůbec zateplená, chybí vzduchotechnika, elektroinstalace jsou zastaralé. Postrádáme bezbariérový přístup. Dispozičně a kvalitativně přestaly zázemí i sál vyhovovat současným potřebám sokolských oddílů a externích nájemníků (pouze jedna funkční šatna bez plísně, chybějící nářaďovna, apod).

Provedený stavebně-technický průzkum a posouzení statika důrazně nedoporučily rekonstrukci se zachováním některých částí budovy. Jako nejhospodárnější řešení se jeví postavení nové budovy na místě stávající při zachování jejího půdorysu.  

Pokud dojde k uzavření tělocvičny kvůli havarijnímu stavu, bude trvat několik let, než se zorganizuje a zrealizuje stavba nové sokolovny. V takovém případě je důvodné očekávat, že sportovní oddíly Sokola zaniknou a ztratí se návaznost na dlouhou historii. Rekonstrukce by byla pouze dočasným a nehospodárným řešením, kdežto nová výstavba zajistí fungování sportoviště na další desítky let.

JAK BUDE NOVÁ SOKOLOVNA VYPADAT?

Navržený vzhled budovy respektuje ráz vesnické MČ na okraji Prahy, design je moderní s tvarovými prvky odkazující na stávající sokolovnu, ale i okolní domy se sedlovými střechami. 

Pro navázání na kulturní historii sokolovny v naší obci zachováme vyvýšené jeviště. Bezbariérový přístup umožní přístup zdravotně postiženým, starším lidem, ale i kočárkům – ať už z řad sportovců nebo diváků. 

K tělocvičně bude náležet i prostorný malý sál. Využívat ho budou stávající oddíly ZTV, na svou činnost v něm naváží i cvičení pilates, jóga a menší děti. Umožní také provozování individuálních tréninků či posilování.

CO VŠE SE ZMĚNÍ?

Realizací výstavby nové budovy dojde k výraznému navýšení kapacity sportoviště. Hrubá podlažní plocha se zvětší o 300m2 na 1891m2. Zvětší se plocha hlavního sálu (na 388,6m2) tak, aby vyhovovala požadavkům na rozměry pro náš největší oddíl gymnastiky (cca 100 členů) a zároveň ligovým požadavkům pro naše volejbalové a nohejbalové oddíly, vybuduje se nová doskoková jáma, nářaďovna bude přiléhat přímo k jižní straně sálu a bude dostatečně velká, aby obsáhla všechno gymnastické náčiní (včetně airtracku). Rozšíření kapacit šaten (6 šaten pro sportovce, 2 pro trenéry) a toalet umožní pořádání turnajů a závodů. 

Díky tomu očekáváme nárůst členů ve stávajících oddílech a rozrůstání počtu oddílů, protože nová tělocvična umožní provozování více sportů (badminton, florbal). Poptávka po místě sportovního vyžití je v obci Řeporyje velká, zbylá volná kapacita tělocvičny se velmi snadno zaplní poptávkou z okolí (sídliště Stodůlky – stávající a vznikající nová zástavba). 

Počítáme s pořádáním gymnastických závodů a turnajů ve volejbale a nohejbale v zimních měsících, turnajů ve stolním tenisu, sportovních dnů pro děti a kulturních akcí typu karneval, divadlo a koncerty. 

Provoz bude moci býti celoroční díky adekvátnímu vytápění a vzduchotechnice, což povede k efektivnějšímu využití prostor. 

V rámci nové stavby vzniknou dvě šatny pro venkovní hřiště (tenis, volejbal, nohejbal, beach volejbal) a čtyři šatny pro sportovce v tělocvičně a malém sále. U všech plánujeme sprchy a sociální zařízení v odpovídajícím počtu a standardu. 

V nadzemním podlaží je pamatováno na odpočinkové místo na čekání pro rodiče sportujících dětí, stejně tak šatna/dětský koutek pro nejmenší v blízkosti sálu. Plánujeme i recepční pult, který bude využíván při větších akcích. Pro fungování výboru naší jednoty bude do stavby zakomponována menší kancelář a zasedací místnost, kterou plánujeme také nabízet k pronájmu na semináře a přednášky.

Část podzemního podlaží zabere i „klubovna“ – restaurační prostor s potřebným zařízením – která bude provozována nájemníkem a bude doplňovat a podporovat sportovně kulturní vyžití, které sokolovna a její venkovní cvičiště nabízí. 

JAKÉ KROKY UŽ JSTE UDĚLALI?

Společně s vedoucími našich oddílů jsme vloni na podzim formulovali zadání pro architektonickou studii. Náklady na její vypracování jsme z větší části pokryli z grantu firmy VAFO a vypracovalo ji pražské architektonické studio archicraft

Po drobných úpravách studie (s důrazem zatím jen na exteriér a rozložení „hmoty“) jsme sestavili investiční záměr, který jsme společně se studií v květnu 2021 prezentovali starostce České obce sokolské Haně Moučkové. Ta nám, stejně jako její kolegové z vedení ČOS, vyjádřila podporu následně i v oficiální dopise „Doporučení České obce sokolské k podpoře investiční akce – Stavba sokolovny v Řeporyjích“. Zařídila také zveřejnění našeho záměru v červnovém čísle časopisu Sokol a reportáž v televizním Sokolském zpravodaji. Ke shlédnutí je zde.

V červnu jsme tento projekt představili zastupitelstvu MČ Praha Řeporyje, kde jsme také získali podporu a uznání za snahu o zvelebování naší obce.

Následně jsme provedli výběrové řízení na dotační poradce, s nimiž budeme spolupracovat na získání největší části potřebné investice (dotace od NSA) a sjednali jsme si dodavatele na vedení výběrových řízení, jelikož chceme zajistit férovost a průkaznost všech kroků projektu.

CO JE TŘEBA JEŠTĚ UDĚLAT?

Nyní nás čeká zajištění financování další fáze – „Vypracování projektové dokumentace“ (pro potřeby spojeného územního a stavebního povolení). Jedná se o částku okolo 3 miliónů Kč. Věříme, že se částku podaří složit z podpory ČOS, naší MČ a vlastních zdrojů.

Následně zahájíme výběrové řízení na dodavatele této fáze (podzim 2021). Samotné vypracování projektové dokumentace bude trvat 4-6 měsíců, během nichž necháme navrhnout i interiéry.

Poté se vrhneme na řízení stavebního povolení a po jeho získání zadáme k vypracování „Dokumentaci pro provedení stavby“ – fáze, jejíž náklady odhadujeme na 3,5 mil Kč.

Zároveň budeme podávat první žádost o dotaci na Národní sportovní agenturu – instituci, která pro tyto účely každoročně vypisuje investiční výzvy. Je otázkou, zda stavba naší nové sokolovny komisi zaujme hned v prvním roce požádání, či zda budeme muset rok či dva počkat. O pokrytí zbylé části investice požádáme Magistrát hl. m. Prahy, Prahu 13, případně sponzory a dárce. 

Pak proběhne výběrové řízení na zhotovitele stavby a stavba samotná by měla trvat rok a půl. 

Na novou sokolovnu se můžeme tedy těšit nejdříve v roce 2024, ale také možná až v roce 2025, 26 nebo později. Projekt tohoto rozsahu mezi sokolskými jednotami zatím nemá obdoby (proto je těžké vytvořit odhad), většinou se realizují rekonstrukce a projekty, jež lze nafázovat na menší investice. Pro Českou obec sokolskou budeme první sokolovnou od padesátých let, která se postaví od základů stále v majetku Sokola (bez účasti obcí či jiných právních entit).

KOLIK TO BUDE VŠECHNO STÁT?

Celková výše rozpočtu je v tuto chvíli odhadnuta na přibližně 110 miliónů Kč. 

Z toho náklady na stavbu činí cca 102,5 mil Kč, projektová dokumentace 6,5mil Kč, náklady výběrového řízení a stavebního dozoru cca 1mil Kč. 

KDO TO ZAPLATÍ A MOHU NĚJAK POMOCI ČI PŘISPĚT?

Výstavba nové sokolovny bude jeden z největších projektů v Řeporyjích za poslední dobu. S tím souvisí i obtížnost a zejména finanční náročnost celé akce. 

I přesto, že se snažíme získat co nejvíce finančních prostředků od institucionálních dárců jako např. Městské části Praha Řeporyje, Prahy 13, Magistrátu hl.m. Prahy, České obce sokolské, Národní sportovní agentury, sponzorů apod., bude potřeba i pomoc Vaše. Za tímto účelem jsme zřídili transparentní účet TJ Sokol Řeporyje 2222050029/5500, kde budou veřejně k nahlédnutí všechny příspěvky od dárců i to, na jaké úhrady se využijí.

Budeme také vděčni i za radu či kontakt na koho se ještě obrátit, abychom všechny požadované prostředky dali dohromady.

KOLIK SI Z TOHO VEDENÍ SOKOLA STRČÍ DO VLASTNÍ KAPSY?

Nic. Ale předpokládáme, že i přes nastavené kontrolní mechanismy (transparentní účet, elektronická výběrová řízení s dohledatelnou historií, činnost kontrolní komise apod.) se najde někdo, kdo tomu věřit nebude.

CO KDYŽ SE VÁM NEPODAŘÍ SEHNAT VŠECHNY PENÍZE.

I tato varianta může nastat. Samozřejmě, že se jí budeme snažit předejít. Řešením by pak byla veřejná sbírka či půjčka, kterou bychom spláceli ze zisku z budoucích pronájmů.

JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Projekt stavby nové řeporyjské sokolovny je ve fázi dokončené architektonické studie. Čeká nás několik výběrových řízení a hodně jednání a žádostí o dotace. Nejkratší možný termín pro začátek realizace stavby je jaro 2023 (dokončení podzim 2024), ale je nutno brát v úvahu možná (a pravděpodobná) zdržení a posuny. Pevně věříme, že do deseti let bude nová budova zrealizována a předána novým generacím řeporyjských Sokolů.

JAK MOC TO OHROZÍ FUNGOVÁNÍ ODDÍLŮ?

Naší snahou je, aby činnost oddílů zůstala v průběhu výstavby zachována v co nejvyšší možné míře.

Některé oddíly (např. tenisový, volejbalový, nohejbalový), budou moci pokračovat ve své činnosti, protože venkovní areál se v této fázi upravovat nebude. Jen dojde ke snížení kvality zázemí (šatny, WC, sprchy). 

Dalším oddílům, zejména těm, které provozují svou činnost v sálech sokolovny (gymnastika, cvičení seniorů, cvičení dětí, pilates, jóga, divadelníci, dětský klub apod.) pomůžeme se zajištěním dočasných náhradních prostor.

Věříme, že jako členové Sokola potáhneme za jeden provaz, přežijeme nepohodlí, vzájemně se podpoříme a společně se pak budeme těšit z „nového a lepšího“.

CO Z TOHO BUDU JAKO OBČAN ŘEPORYJÍ MÍT?

Nejen sportovci si přijdou na své! Nová budova sokolovny změní, zmodernizuje a doufáme, že i zlepší vzhled této části Řeporyjí.

Přejeme si, aby zde vzniklo místo setkávání všech generací, kde se každý bude moci cítit bezpečně, dobře a dokáže si zde najít činnost, která jej bude těšit a naplňovat. 

Počítáme s pořádáním tradičních zimních plesů a zábav pro dospěláky, pro děti pak karnevalů a masopustních rejů, mikulášských oslav. Samozřejmostí budou divadelní představení našeho místního spolku, ale i hostujících skupin. I nadále budeme využívat možnost zvát hudební interprety na koncerty.

BUDEME MÍT KDE PARKOVAT?

I přesto, že bychom si přáli areál Sokola bez přítomnosti aut, chápeme, že v dnešní době to není možné. Podpoříme proto co nejvyšší kapacitu parkovacích míst uvnitř i vně areálu.

MOHU VYJÁDŘIT SVŮJ NÁZOR NA TO, JAK BY TO MĚLO VYPADAT?

Za Vaše názory i podněty Vám budeme vděčni. Můžete se zúčastnit jako hosté naší valné hromady, která proběhne 6. října 2021 od 19. hodiny, nebo využít některý z kontaktů uvedených na našich webových stránkách. 

Výbor T.J. Sokol Řeporyje

30.8.2021